فروش هالوکاتد لامپ دستگاه جذب اتمیAAS

هالوکاتد لامپ چیست
لامپ هالو کاتد دستگاه جذب اتمی متشکل از یک آند از جنس تنگستن و یک کاتد میباشد که در یک لوله شیشه ای با گاز بی اثر مانند آرگون در فشار پایین پر شده، قرار دارد. جنس کاتد این لامپ از جنس عنصر مورد آنالیز می باشد. لامپ هالو کاتدی تک عنصری و یا چند عنصری (تا 6 عنصر) برای دستگاههای جذب اتمی کمپانی Agilent Technologies که به 2 مدل Coded و Uncoded در دسترس میباشد.
هالو کاتد لامپ های کد شده و بدون کد برای دستگاه جذب اتمی AAS یک لامپ کاتدی توخالی، به عنوان منبع خط طیفی برای ابزارهای جذب اتمی (AA) استفاده می شود. لامپ های AAS از اثر کاتد توخالی برای تولید نور در طول موج برای عنصر مورد نظر استفاده می کنند. خط انتشار انتخاب شده باید از همپوشانی طول موج جلوگیری کند و شدت خوبی با نویز کم داشته باشد. یک لامپ برای هر عنصر مورد نیاز است، اگرچه یک لامپ چند عنصری امکان تعیین چندین عنصر را با استفاده از یک لامپ فراهم می کند.  طیف گسترده ای از لامپ های کاتد توخالی تک عنصری و چند عنصری را ارائه می دهد. لامپ های کدگذاری شده ما تشخیص خودکار لامپ را ارائه می دهند که خطاهای اپراتور را هنگام استفاده از بسیاری از لامپ ها در دستگاه AAS کاهش می دهد. لامپ های بدون کد ما عملکرد اقتصادی، عملکرد فوق العاده ای را ارائه می دهند و برای همه سیستم های Agilent و سایر سیستم های AAS مناسب هستند. لامپ‌های UltrAA با شدت بالا جایگزین HCL‌های معمولی در سیستم‌های Agilent  می‌شوند که در ان ها حساسیت بهبود یافته و محدودیت های تشخیص کمتر AASمورد نیاز است. 


​​​​​​​


فروش انواع هالوکاتدلامپ های تک عنصری و چند عنصری از کمپانی Agilent  و Varian  نو و کارکرده 

​Agilent AAS  Hollow Cathod Lamps