​​​​​​​شرکت پارسوا اکسیر آزما

​​​​​​
آدرس :  تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی ( مهناز )، کوچه هفتم ( کردبچه )، پلاک ۷۵، واحد ۴​

تلفن : ۹۸۲۱۸۸۷۵۵۰۷۸+ ، ۹۸۲۱۸۸۷۵۵۰۷۹+

فکس : ۹۸۲۱۸۹۷۷۹۹۵۸+

ایمیل فروش : sales@parsua-exir.com

ایمیل پشتیبانی : info@parsua-exir.com