فروش کروماتوگرافی، کروماتوگرافی چیست، فروش دتکتور DAD, فروش دتکتور , UV, agilent hplc,


دتکتور های کروماتوگرافی HPLC
All type of Chromatoghraphy Detector
​​​​​​​
انواع دتکتورهای دستگاه hplc
Types of  hplc detector


Reflactive index
Uv/visible
PDA
Fluorescence
Conductivity
Electrochemical

 

فروش انواع دتکتور های کروماتوگرافی مایع HPLC

-دتکتور UV-Vis از رایجترین دتکتورهای ازمایشگاههای آنالیز می باشد. G1314A-G1314B-G1714A
-دتکتور PDA
-دتکتور FLD کاربرد دتکتور فلورسانس انالیز افلاتوکسینها، انالیز مایکوتوکسینها G1721A-G1721B-G1321
-دتکتور ضریب شکست RI انالیز کربوهیدراتها- قندها و شکرها و پلیمرها
-دتکتور طیف سنجی جرمی