کروماتوگرافی مایع HPLC

 

​​دستگاه HPLC یک نوع دستگاه کروماتوگرافی مایع می باشدکه به منظور جداسازی نمونه به اجزای مشخص و با فشار مشخص به کار می رود اساس روش HPLC یا همون کروماتوگرافی مایع بر خلاف دستگاه GC جداسازی ها بر مبنای بر هم کنش نمونه با فاز های ساکن و متحرک انجام می شوداز انجایی که ترکیبات مختلفی از فاز ساکن و متحرک برای جداسازی یک مخلوط وجود دارد، انواع گوناگونی از دستگاههای کروماتوگرافی وجود دارد که بر مبنای حالت فیزیکی این فازها تقسیم بندی می شود.

انواع دتکتورهای دستگاه کروماتوگرافی مایعHPLC
-دتکتور UV-Vis از رایجترین دتکتورهای ازمایشگاههای آنالیز می باشد.G1314A-G1314B-G1714A
-دتکتور PDA
-دتکتور FLD کاربرد دتکتور فلورسانس انالیز افلاتوکسینها، انالیز مایکوتوکسینها G1721A-G1721B-G1321
-دتکتور ضریب شکست RI انالیز کربوهیدراتها- قندها و شکرها و پلیمرها
-دتکتور طیف سنجی جرمی